[22.06.2001]
Izasao je broj 1979!

[24.05.2001]
Od danas je aktivna i adresa
www.polimlje.co.yu

'skinite' cirilicni font

Uskoro : Galerija slika...


___________________
[broj 1979]
KOMPLETAN
Velicina 144Kb / 62 sec ucitavanje
ZAPAKOVAN
Velicina 43Kb / 21 sec ucitavanje

___________________
[broj 1978]

 • GORAN JAKOVQEVI] PRVI
 • NOVI PROPISI
 • DR VUK OBRADOVI]
 • Ikre
 • Seminar o lokalnoj samoupravi
 • VUK OBRADOVI} PREDSEDNIK SOCIJALDEMOKRATIJE NA TRBINI
 • SAVEZNI SUD "APELUJE" ZAKONOM - JIP POLIMLJE U PRAVU!
 • PREDSEDNIK VLADE DR ZORAN \IN\I] U POSETI OP[TINI PRIJEPOQE
 • Uz restrikcije struje

____________________________
[broj 1977]

 • Okrugli sto : Prava manjina uslov stabilnosti dr`ave
 • Do|ite na MOSIMO^ILO PERI[I]
  POSETIO PRIJEPOQE
 • Odbojka{ice drugoliga{i
 • Ameri~ki donatori u Brodarevu
 • Mala pri~a o vozovima
 • POGINUO KAPETAN VELI[A KIJANOVI]


___________________
[broj 1976]

 • NEBO NAD PRIJEPOQEM - Pisma ~italaca
 • POLITIKA I RECITOVAWE
 • BESPOSLICA
 • Fla{irawje vode?

___________________
[broj 1975]

 • Moj svet : Nikola Kosovac
 • 50 godina fabrike
 • Bioskop
 • Reket za MOSI - Beganovi} Bahrija
 • Reagovawe
 • Ne br`e od `ivota (povodom tragi~ne automobilske nesre}e )

___________________
[broj 1974]

 • SAOP[TEWE
 • APRIL U PRIJEPOQU
 • TAKO JE GOVORIO ....
 • SPS o hap{ewu
 • @ENE

___________________
[broj 1973]

 • Kampanja
  KO GASI POLIMLJE
 • Otvoreno pismo
  Postovani gospodine odbornice...
 • 40 godina "SVETLOSTI"
 • 170 godina Prijepoljske skole "V.P.Valter"
 • Maskenbal...

___________________
[broj 1972]
...Uskoro cemo uraditi UpDate
tekstova iz broja 1972...
___________________

[broj 1971]

 • MISIONARSKI RAD ZAMEWEN SKUPQAWEM NOVCA

 • MA[INA ZA MLEVEWE MESA

 • ]utawe kao te`wa zaboravu
 • Usvojen zavr{ni ra~un buxeta
 • Akcija se nastavqa
 • Odjavqena epidemija `utice
 • Sprovode se mere za{tite
 • Granica koja to (ni)je
 • Radnici bez plata a direktorima dobro
 • Pomo} za socijalno ugro`ene
 • Sopotnica pod za{titom
 • Igre ve} ovog leta
 • Ne}emo vratiti mandate!!!
 • Nepla}eno - odli~no napla}eno

Posedujemo arhivu brojeva unazad do broja 1941.
Ukoliko ste zxainteresovani za sadrzaj ranijih brojeva Polimlja -
javite nam se...