Broj 1976


Pisma ~italaca
kad bi se fla{irala kamenogorska voda
Na podru~ju Kamene Gore ima stotinak izvora koji ne presu{uju. Mo`e li se od toga napraviti i dobar posao?

Ako je dvadeseti vek protekao u znaku eksploatacije nafte kao crnog zlata, sigurno }e dvadeset i prvi prote}i u znaku sve ve}e potra`we i eksploatacije prirodno za{ti}ene vode.
U vezi sa tim pitawem dajem prilog o takvim mogu}nostima planine i sela Kamena Gora, poznatih po bogatstvu velikog broja izora kvalitetnih voda. Istra`ivawem sam ustanovio, da na celoj planini Kamene Gore ima preko 100 izvora koji ne presu{uju. Od tog broja, na terenu katastarske op{tine MZ Kamena Gora ima preko 70 izvora. Po broju izvora, kvaliteta vode i veli~ine prostora na kome se nalaze, ovo podru~je spada me|u najbogatija u zapadnom delu Srbije. Osim toga, ustaqeno je mi{qewe da kamenogorska voda uti~e dosta i na dug `ivot znatnog broja kamenogorskih stogodi{waka. Me|utim, ostavqamo nauci da ona to istra`ivawima ispita. Za posledwih 50 godina, sa planine Kamena Gora, uzet je i odveden veliki broj izvora za potrebe seoskih i individualnih vodovoda gra|ana prijepoqske, pqevaqske i bjelopoqske op{tine. I pored toga, na ju`nom delu planine, u podno`jima {umskih visova Crnog vrha i Pribojine nalazi se desetak najve}ih i najkvalitetnijih izvora koji dolaze u obzir za - fla{irawe. Du`im posmatrawem i merewem ustanovio sam da se koli~ina protoka vode, u najsu{nijem letwem periodu kod ovih izvora, kre}e u jednoj sekundi od oko 100 do 30.000 grama - godi{wi prosek ve}i je od dva puta. Temperatura vode u letwem periodu je od 6 do 9 stepeni. Kiselost i neka druga svojstva vode ravna je brojevima 5 - 7, {to ih svrstava u vode boqeg kvaliteta. Pri ve}im atmosferskim padavinama ne mute se i prirodno su za{ti}eni. Nalaze se na pribli`no istoj nadmorskoj visini te ih je nemogu}e gravitacijom, izuzev izvora Badaw, spojiti u jednu gra|evinsku kapta`nu komoru.
Po slobodnoj oceni, za po~etak eksloatacije kamenogorskih voda u prvoj etapi, do{le bi u obzir dve lokacije. Prva lokacija i prva varijanta te lokacije bila bi na mestu zvanom Kov~eg gde bi se prirodnim padom spojili slede}i izvori: Zalug, Miqina Dolina, Klik, Baji}ev izvor i Kov~ica. Druga varijanta prve lokacije, ne{to skupqa ali povqnija, da se voda od sabirne komore na Kov~egu, pomo}u crpne stanice transportuje cevima u du`ini od 1.500 metara na visinskoj razlici od 80 metara, do stare {kole gde bi se voda fla{irala. U obe ove varijante postojala bi mogu}nost da se u najsu{nijem letwem periodu, obzirom na obiqe vode, pritekne u pomo} i seoskom vodovodu. Merewem sam utvrdio, da koli~ina protoka vode navedenih 5 izvora u su{nom letwem periodu iznosi: u jednom sekundu 5 litara, minutu 300, satu 18.000, u 24 sata 432.000 i u toku cele godine oko 5.184.000 litara vode.
Druga lokacija za eksploataciju vode na planini Kamena Gora bila bi kaptirawe najve}eg izvora planine zvanog Badaw. Nalazi se nisko u isto~nom podno`ju Crnog vrha, najve}eg {umskog uzvi{ewa planine Kamena Gora i ispod istoimene bukove {ume. Pripada selu Brajkovac i katastarskoj op{tini MZ Mataruge. Karakteristike vode izvora Badaw su iste kao i kod navedenih 5 izvora prve lokacije, sem {to mu je voda toplija za 2 stepena i prema onome {to se mo`e videti, u sebi ima malo sige. Koli~ina protoka vode na izvoru Badaw u najsu{nijem periodu, iznosi oko 30 litara u sekundi, do 60 litara u godi{wem proseku. Merewe je obavio ing. Qubomir [elovi} iz Beograda, u avgustu 1977/78. godine. Po{to se izvor nalazi u bespu}u, te{ko je odrediti mesto gde bi se voda fla{irala i pripremala za tr`i{te. Prva varijanta bila bi kod samog izvora, uz izgradwu puta. Druga je da se voda cevima transoportuje u prirodnom padu do puta u Matarugama i tre}a da se produ`i do puta Prijepoqe - Bijelo Poqe, u selu Gra~anica. Ako bi se u ovaj objekat ulo`ila sredstva, izvor Badaw bi bio najve}i rudnik prihoda u op{tini Prijepoqe.
U posledwe vreme ~uju se i negativna mi{qewa kao na primer: "Ne mo`emo da prodamo mleko, a kamoli vodu". To je samo delimi~no ta~no. Mleko mo`e da proizvodi i pove}ava wegovu proizvodwu svako seosko doma}instvo, dok je prirodno ~iste vode sve mawe i potra`wa na tr`i{tu je sve ve}a. U svetu, pa ~ak i kod nas, porodice kupuju fla{iranu vodu za pi}e i cena jednog litra takve vode kre}e se i iznad cene fla{e piva. Mo`da }e uskoro dosti}i i cenu mleka i nafte.
Na kraju, re~ imaju op{tina Prijepoqe i MZ Kamena Gora i Mataruge. Predlo`io bih da {to pre pristupe istra`ivawu, projektovawu i raspisivawu licitacije za izbor najpovoqnijeg kredita, ukqu~uju}i i inostrane. Sigurno se mo`e tvrditi da }e se svakom ulaga~u u ovaj posao ulog sa profitom brzo vratiti. Prosta ra~unica govori, da bi i op{tina, ako bi joj po ugovornoj obavezi pripalo samo 50 para po litru prodate vode godi{we, ra~unato samo od 5 izvora sa prve lokacije, bez izvora Badaw koji je {est puta ve}i, imala od 5.184.000 litara prodate vode 2.500.000 dinara. I mesna zajednica, ako bi joj od svakog prodatog litra vode pripalo samo 5 para, imala bi godi{we prihod od 250.000 dinara.
Nadam se da }e se ubrzo na tr`i{tu pojaviti fla{irane vode pod za{titnim znakom - voda "Kamenogorka". Sre}no bilo.

Milika A. Kijanovi}, Beograd


osvrt
Kultura kao "besposlica"

"Ba{ se ni{ta ne de{ava"! "[to je dosadno u ovom Prijepoqu"! Ovo postaju fraze, a da li je i be`awe od odgovornosti?
Navikli smo da ovaj grad posle duge zimske apatije, ku}ne u{u{kanosti, koja ne tra`i mnogo, izmili s prole}a na ulicu. Tada grad po~iwe da se osvr}e oko sebe. I da zapa`a. [to jo{ uvek ne zna~i da po~iwe i da zahteva.
Posledwih godina, qudi u ovom gradu su se uglavnom sklawali ili klonili zahteva. Na prvi pogled, li~ilo je sve to na ravnodu{nost, kako na o~igledno zanemarivawe nekih urbanih navika, koje su se ticale svakodnevnog `ivota, tako i na sve ostalo {to se ovde moglo uvek podvesti pod "besposlice". Povelika doza sebi~nosti, postala je deo mentaliteta, {to je, opet, bila razumqiva posledica svega {to nas je okru`ivalo.
Zbog toga, pri~ati o kulturnim sadr`ajima, licitirati kulturne potrebe ili zahteve jednog gradi}a kao {to je ovaj, delovalo bi, sa stanovi{ta op{teg raspolo`ewa, ~ak i pomalo neozbiqno!
I dok su se druge, ~esto ne mnogo ve}e sredine, borile da sa~uvaju minimum, kontinuiteta, da ne dozvole da ih proguta globalna primitivizacija i zaglupqivawe dru{tva, Prijepoqe je, uglavnom, uz retke izuzetke, tokom spomenutih godina, slegalo ramenima kao da ga se to uop{te i ne doti~e.
U stvari, povod za pravqewe jedne nepretenciozne analize stawa u kuluri, a pre svega stawa zahteva i potreba sredine kad je re~ o kulturi, vezan je za novu klimu koja vlada nekoliko meseci u Srbiji. To je poku{aj da se stavi ta~ka na sramotne godine poni`avawa sveop{tom bahatom propagandom, koja je u kulturi donela vladavinu ki~a, {unda, omalova`avawe kvaliteta, minorizaciju svega {to je u korespodenciji sa svetskim tendencijama, a ako je ne{to i korespondiralo sa svetom, bila je to drska parodija, plagijat ili vulgarna karikatura.
U neku ruku, Prijepoqe, izolovano i siroma{no tokom tih godina, kao da je upravo zbog toga bilo pomalo i za{ti}eno od direktnog suo~avawa sa gore navedenim ponudama (niko nam od estradnih "zvezda" nije dolazio ali je zato bilo visokoparadnog ki~a koji pretenduje da bude umetnost, ali samo u smutnim vremenima). Televizija je, zato, u gradu koji nema ni{ta ili ne nudi ni{ta {to bi moglo da se podvede i pod zabavu (ako ne pod kulturu u ne{to elitnijem smislu), odigrala svoju pogubnu ulogu glavnog ispira~a mozgova, te se ono malo potreba koje su stvorene (posebno osamdesetih godina u gradu), izgubilo ili je dovedeno u pitawe. Sti~e se utisak da Prijepoqci ama ba{ ni{ta ne `ele, ni{ta ne tra`e, svejedno im je da li imaju koncert, izlo`bu, kwi`evno ve~e, da li dolaze pozori{ta, kwi`evnici, nau~nici...
Grad i qudi u wemu su se, u stvari, potpuno povukli iz svega {to bi moglo da se nazove javni `ivot. Zabriwavaju}a koli~ina inertnosti, ravnodu{nosti i izostanak svakog polemi~kog tona, postali su "stawe" koje predugo treje.
Ono malo institucija, koje se po prirodi posla bave kulturom, bilo je suo~eno sa neprijatnim saznawem da im na ma koji sadr`aj dolazi (po pozivu) jedna te ista grupica qudi i da sve to pomalo ili nikako ne dopire do grada. Naravo, svemu tome doprinosi i jedno nakazno shvatawe da su "vremena te{ka", da treba ~ekati "boqa vremena", da trebaju pare za "pre~e", da i kultura treba da se okrene - tr`i{tu! Tako se, u stvari, ide na ruku sveop{toj apatiji, koja ide ruku pod ruku sa neznawem i op{tom neinformisano{}u. Zaprepa{}uju}e je (i pora`avaju}e) da u ovom gradu ~ak ni mladi svet ne tra`i alternativne mogu}nosti za sopstveno izra`avawe ili za sopstvena interesovawa. Nekakva "medve|a" zimska lewost, usaqenost duha koja vodi ka aroganciji (koja je uvek odraz nemo}i) ~ine Prijepoqe sve nesimpati~nijim gradom, otromboqenih, neaktivnih, bezidejnih, umornih i dosadnih `iteqa, koji ~uvaju "svoj" ritam (usporen do granice patolo{ke omamqenosti) i koji stalno o~ekuju da "neko, ne{to u~ini". A i kad u~ini, to, uglavnom, nailazi na odre|enu dozu podsmeha (je li to zlobivost?), na kritizerstvo ili na nerazumevawe o ~emu se tu uop{te radi.
U ovom trenutku, u gotovo svim gradovima Srbije, kulturi se daje posebno mesto. Nevladine organizacije kroz mnoge donacije iz sveta, upravo podsti~u o`ivqavawe kulturnih sadr`aja koji imaju savremenu poruku, koji imaju etiketu kvaliteta, i rado prezentuju takve sadr`aje u svim sredinama koje su zainteresovane, a posebno u onim koje su multietni~ke, defini{u}i time kulturu kao komunikaciju me|u qudima, a ne kao izolaciju grupa. Naravno, rad mnogih nevladinih organizacija odvija se i kroz psiholo{ke radionice za edukaciju, {to je razumqivo, s obzirom na dru{tvenu patologiju, depresivnu izolovanost pojedinaca i strah od svake samoinicijative jer je ve} decenijama prisutna psihologija "krda" u kojoj mesta za pojedina~no mi{wewe nema.
Na `alost, Prijepoqe je izostalo i iz ove nove klime i raspolo`ewa koji traju u Srbiji. Izuzev sporadi~nih slu~ajeva (sa, na `alost, malobrojnim zainteresovanim i upu}enim) grad je nastavio da `ivi svoj `ivot arogantnog "mamuta" ili palana~kog ignorisawa svega {to nije on sam.
Kultura, naravno, nije bele`ewe programa (broj toga i toga tokom godine), mada i ta suvoparna statistika otkriva zlokobno stawe "mrtvaje" i "baru{tine" iz kojih se {iri nezdravi vow nezainteresovanosti, dokoli~arewa, vi{ka vremena koje pritiska kao tumor i umrtvquje svaku `equ i potrebu. Benigno stawe, prouzrokovano stresovima, strahovima, neizvesnostima, nepoverewem, nema{tinom, slabom prosve}eno{}u, polako prelazi u maligno. I takav kakav je, grad, u koji sve re|e neko svra}a, postaje, po logici stvari, neprijateqski raspolo`en prema onome {to sve mawe razume jer mu nedostaju informacije. Grad je odabrao da se izoluje i da se "brani" tako {to ignori{e ili se posprdno obra~unava sa svakom "novotorijom".
Zima (jo{ jedna troma i tupa) je iza nas. Na po~etku nekog novog vremena. Ispratili smo je kao {to smo to ~inili prethodnih nekoliko godina, ne tra`e}i ni{ta. Tu i tamo, o{te mesto je postalo ve} otrcana fraza, koja potpada pod samoobmawivawe, samoopravdavawe i izbegavawe odgovornosti, a to je: "Stvarno se ni{ta ne de{ava! Stvarno je ovaj grad puko! Ba{ je dosadno"! Tako zapo~iwu i zavr{avaju se mnogi razgovori. Nije li neke malo i stid {to je to tako?
Ali ovo je grad iz koga se uglavnom odlazi. Ovo je usputna stanica svih ambicija. Tranzitno mesto u koje se ne ula`e mnogo napora, duha i `eqe. U tranzitno mesto se obi~no ostavqa ambala`a i nus produkti. U posledih deset godina to je postalo pravilo. Sa takvim pogledom na grad i wegovu budu}nost, mo`e se o~ekivati samo tiho umirawe u blagodetima mira koji vlada oko sanatorijuma, azila ili gerontolo{kih centara. Anahroni fatalizam postao je opasan za svaki poku{aj `ivqewa u vremenu brzine, sveop{te svetske povezanosti, protoka informacija, prisustva raznim doga|ajima, multimedijskim prezentacijama. Ovo ve} nije tapkawe. Ovo je uko~enost koja pla{i.
Na `alost, palana~ka zluradost, pakost, ogovara~ka `entura~ka psihologija, doneli su i odsustvo saradwe i onih malobrojnih koji su pokazivali i `eqe i potrebe, pa i kreativnost. Umesto saradwe, stvorena je klima kvazirivalstva ( jer se ne mo`e biti rival u odsustvu svakog sadr`aja). To se prenosi ~ak i na ono malo institucija koje bi se po prirodi posla trebalo da bave onim {to se kulturom mo`e nazvati.
Pred nama je leto. Mo`da }e se "medvedi" (tromost duha koja zimi dosti`e svoj karikaturalni oblik u~malosti) presvu}i u laganije krzno. To }e re}i - iz unutra{wosti (svojih ku}a ili kafi}a) prebaci}e se u ba{te (svojih ku}a ili kafi}a). I to }e (sude}i po prethodnim letima) biti sasvim dovoqno. Za to vreme, Srbija je kulturna radionica u kojoj se restaurira ono {to je jo{ preostalo posle po{asti koja je o{tetila, isflekala ili uni{tila i ono malo vrednosnog "ose}aja" koji je izgra|en kod nekih (nadobudnih) generacija. Prijepoqe u svemu tome deluje pomalo retardirano, dok tupo zuri, u o~ekivawu da se ni{ta i ne}e dogoditi.

Indira Haxagi}


reagovawe
Politi~ka pesma ili `iri optere}en politikom

Dana 7. aprila 2001. godine u Domu revolucije u Prijepoqu odr`an je "poetski govor" kako re~e jedan od `irija manifestacije, takmi~ewe recitatora u organizaciji Mati~ne biblioteke "Vuk Karaxi}".
Svi u~esnici manifestacije su ocewivani od strane publike. @iri je ocewivao recitatorske sposobnosti u~esnika takmi~ewa a publika rad `irija. Neuobi~ajno, ali umesto da bude neprimetan `iri, odnosno, pojedini ~lanovi `irija su izazvali veliku pa`wu prisutnih. Za{to?
Nastup Antonele Toma{evi}, u~enice Gimnazije koja je govorila pesmu "Psuj mene" na{eg poznatog pesnika Matije Be}kovi}a, je od strane `irija pro{la nezapa`eno zato "{to je recitovala politi~ku pesmu", obja{weno je. Trebalo je da izabere neku qubavnu...
Prisutna publika, profesori srpskog jezika, roditeqi u~enika i sami u~enici su ostali zaparepa{}eni. Svi su nastup Antonele Toma{evi} ocenili kao briqanatan i wu videli kao pobednika. @iri je bio drugog mi{qewa. Recitovawe i politika ne idu zajedno.
@alosno ali istinito.

Toma{evi} Gordana


Pisma ~italaca

Nebo nad prijepoqem


Sve je po~elo ovako: nije bio pun mesec, bilo je sparno, te{ko vreme. A vreme je obi~no sve ~e{}e takvo. Retko su temperatura, vla`nost i vazdu{ni pritisak u zoni fiziolo{kog optimuma. Za{to? Ne znamo! Kako? Ne znamo! Dokle }e? A vaqda ne}e!
Lepo je biti u Prijepoqu u maju. A te ve~eri, do kasno no}, ptice se nisu ~ule. Uo~i prvog maja, grad, za koji se obi~no mo`e re}i da je neinteresantan, dosadan, pun inertnog i neukog sveta, trebalo je da da svoj fiziolo{ki maksimum. Pa, praznik je. To je bilo sme{no. Ba{ tako! Ne mo`e{ pitu od g....a praviti! Svak se veseli kako ume. @ivele gume! Ko nije i{ao u {kolu, ne zna {ta je sumpor. A koga je briga? Nek nam gori, nek nam `ivi, `ivi rad!
Svi istr~a{e. Majke sa decom: "Do|i, sine, da se nadi{e{ produkata sagorevawa guma i raznog (ko je {ta stigao da pose~e ili pokrade)". I nisam ~uo ni od koga da se ne{to `ali, da ga ne{to {tipa u grlu, mada mi gospo|a koja boluje od astme, re~e: "Nije dobro doktore, gu{i ova vlaga"! Ja rekoh: "Da nije od dima"? Ona odgovori: "Ma jok, deca se igraju, {ta }e{, praznik je"!
Drugi deo ove pri~e de{ava se u Stanici policije, u koju sam oti{ao da de`urnom policajcu pomerim zavesu u kancelariji, kako bi isti mogao videti ogromnu buktiwu iznad, jer isti iz svoje nepomi~ne poslu{nosti i odanosti zemqi (~itaj qudima), nije to bio u mogu}nosti sam da uradi. Drugi pripadnik te "plave vrste", u isto tako nepomi~nom stawu, re~e: "Matovi}u, pomeri se, ne mogu da gledam TV"! Moja malenkost mu je zaklawala prozor u svet. Ja, kao gra|anin, po~eh, po uzoru na svoje filmske idole, kao potpuno pribran (a svo vreme imaju}i ose}aj da govorim nekim stranim jezikom): "Tra`im od vas da radite svoj posao, da me za{titite i pru`ite mi uslove za biolo{ki integritet". Reko{e: "Obi~aj je da se pale vatre, to se privodi kraju. Patrola je i{la, sve je pod kontrolom"! Rastali smo se tako {to sam rekao da }u podneti tu`bu protiv svih institucija u gradu koje su bile nadle`ne.
Vatre su tiwale i gorele i dogorevale, na radost de~ice i mnogih gra|ana. Ne daj Bo`e, da su vatrogasci do{li i pokvarili im to zadovoqstvo dimqewa; jer oni zbog sitnice, tih desetak vatri u sred grada (kod Bolnice dve!), ne mogu da pokre}u svoje mehanizme i ostavqaju fabrike u kojima svakog trena mo`e izbiti po`ar, kako re~e de`urni vatrogasac.
Sude}i po narodnim umotvorinama novijeg vremena, kojima ne prestajem da se ~udim, kao na primer: "ako ti smeta cigareta, ti je zapali", ja zakqu~ujem da paliku}a i ~uvarku}a ne mogu zajedno. Ako budem samo civilna policija, ho}e li mi ostati vremena i vazduha da budem sve ono {to `elim.
Taj dan je bio svetski dan za{tite ~ovekove okoline. Prona|ite u re~niku zna~ewe re~i: dan, za{tita, ~ovek, okolina.

Dejan Matovi}

Crne "logorske" vatre

Prijepoqe su nekad, uo~i Prvog maja, sa brda koja ga okru`uju obasjavale logorske vatre. Mladi na{eg grada danima su ih pripremali skupqaju}i drva po Sokolici i Gradini, Du{mani}ima i Srijete`ima, [ehovini i Ravnama. Takmi~ili su se ~ija }e "logorska" biti najve}a i najboqa, pridavaju}i veliki zna~aj ovom prvomajskom ritualu. Iz svih "logorskih" "pucala" je visoko u nebo, "zdrava" vatra. Prijepoqe je pod tim `utim bakqama u predprazni~no pove~erje dobijalo mitsku sliku. Me|utim, ni{ta nije kao pre, pa ni "logorske".
Posledwi prvomajski praznici ru`nim slikama, na `alost, podsetili su nas na vremena kada je druga~ije i lep{e bilo. Umesto vatre sa prijepoqskih brda, iz doline, sa obala Lima i Mile{evke, kuqao je crni dim. Tradicionalni obi~aj paqewa "logorskih" dobio je najcrwe obele`je. Mladi, umesto drva po brdima, palili su automobilske gume na obalama reke. Nebo nad Prijepoqem bilo je crno. Ostala su zgari{ta i `ice izgorelih guma koje }e zavr{iti u na{im rekama. Neprili~nim i necivilizovanim pona{awem mladih, Prijepoqe je do`ivelo ekolo{ki udar uo~i Prvog maja. Ako se u {kolama i porodicama nije dovoqno radilo na vaspitavawu i edukaciji mladih, onda nadle`ni moraju da rade na ka`wavawu i spre~avawu ovakvih pojava. Gde su inspektori SO-e? Za{to se ne spre~ava vandalsko pona{awe, pogotovo {to se ru`ne slike ne de{avaju prvi put ove godine, gde su mladi koji vole ovaj grad? Treba {to pre gasiti ovakve "logorske" - u interesu ~uvawa tradicije i za{tite `ivotne sredine. Najmawe nam trebaju crne logorske vatre.

Dr Quboje Gojakovi}, Prijepoqe