Broj 1975


pismo ~italaca
"Ne br`e od @ivota"

30. marta ove godine, Prijepoqe je bilo svedok jezive saobra}ajne nesre}e. Nesre}a koja, po svom u`asu, posledicama, stvarnom i mogu}em scenariju (moglo je biti prolaznika, dece, mogla se zadesiti ne~ija porodica u kolima), ovaj grad nije, i ne sme ostaviti ravnodu{nim. U u`asnoj tragediji, stradala su dva mlada ~oveka, a druga dva te{ko povre|ena. Fizi~ke i (ili) mentalne posledice doga|aja bi}e breme pre`ivelih, wihovih porodica i porodica nastradalih. Ali i nas, wihove sugra|ane, jer se svi moramo zapitati: "Koliko smo svedoci, a koliko sau~esnici tragedije"?
Ova tragedija je bila pitawe trenutka kada }e se dogoditi! Logi~na je posledica jednog stawa koje traje dovoqno dugo, a koje mo`emo nazvati "saobra}ajnom nekulturom", iako je mnogo vi{e od toga. Da li je mogu}e da smo se navikli na nepo{tovawe svih normi civilizovanog dru{tva, da nam je normalna bahatost, nemo}, "niska cena `ivota"? Besomu~na jurwava ~ak i ulicama punim pe{aka, prolazak "kroz crveno", preticawe tamo gde je zabraweno i van zdravog razuma, postalo je normalna pojava. Ovo su ekstremi, tako da no}na {kripa guma, besomu~no svirawe u kasnim no}nim satima, stajawe da se "ne{to va`no" popri~a sa nekim dok kolona ~eka, nelogi~no spora vo`wa u popodnevnom {picu, nepo{tovawe pe{aka na prelazima i parkirawe "svuda", itd. su postale "sitnice koje ne zavre|uju pa`wu".
Da li kao urbana, i treba da je tako, civilizovana sredina mo`emo uraditi ne{to, da ne budemo svedoci i sau~esnici novih tragedija? Mo`emo. Evo i jednog primera. Tzv. "le`e}i policajci" su se pokazali u praksi kao delotvorni. Tamo gde su postavqeni, broj udesa je eliminisan ili sveden na minimum. Razlog - smawena brzina. Ulica Mile{evska (tu se dogodila tragedija), Valterova, N. Musabegovi}a, Q. Miodragovi}a kroz Kaldrmu i Suvodo i Sestara Cvijovi} u [arampovu su, ~esto, trkali{ta, (ima ih jo{ sigurno) i ni{ta nije pomoglo da se stawe promeni. Mo`da bi (a verujem da je tako) "le`e}i policajci" pomogli. Postoje zakonske prepreke kada su u pitawu magistralni putevi. Ali, na Kolovratu, u Vakufu, Lukama - to su gradske ulice i ako wih i grad ne mo`emo (a ne mo`emo) izmestiti, mo`e se primeniti zakon. Bar delimi~no. Tragedija koja se dogodila je vaqda dovoqno jak argumenat da se razmi{qa u tom pravcu. Mogu}ih re{ewa ima jo{.
Kada je broj tragedija postao u`asavaju}i u Crnoj Gori je pokrenuta akcija "Ne br`e od `ivota". Rezultat je dostojan po{tovawa. Mo`emo li i mi ne{to sli~no?
"Polimqe", kao medij dostupan velikom broju qudi, mo`e pokrenuti i nositi akciju koja ima plemenit ciq - da se sa~uvaju `ivoti qudi, da {to mawe bude unesre}enih. A u ovom grad, sre}om, kao i van wega, postoje i pojedinci i institucije sposobne da, zajedno, promene stawe dovedeno do apsurda. Nemojmo ~ekati nove `rtve.

S po{tovawem, Zoran Raji}, arhitekta


reagovawe
strah nas je od boga da ne pogre{imo
(Povodom teksta SUBNOR-a u pro{lom broju "Polimqa")

[to se ti~e partizana u Prijepoqu, za vreme Drugog svetskog rata, oni skoro nisu ni postojali, osim nekoliko pozadinskih radnika, sve dok Nemci ne napadnu Sovjetski Savez. Kasnije po direktivi poku{avaju da formiraju nekakvu jedinicu i to im uspeva tek 10. oktobra 1941. godine u Babinama i ta im jedinica broji svega 13 qudi. Prva akcija koju oni izvode jeste ubijawe kalu|era mile{evskog Nestora Trkuqu, posle toga pale op{tinsku zgradu i uni{tavaju arhivu u Ivawu, @upi, Babinama, Mileve{evi, Strawanima i Seqa{nici. Posle toga po~iwu i sa napadima na regularnu Jugoslovensku vojsku u otaxbini, a prvi sukob je bio u Bran~i}ima gde ubijaju Mom~ila Slovi}a, koji je ujedno i prva komunisti~ka `rtva.
Na teritoriji op{tine dolazi s vremena na vreme i do sukoba izme|u Muslimanske milicije i JvuO, ali te sukobe izazivaju pripadnici ovih jedinica sa strane, a lokalno stanovni{tvo maksimalno poku{ava da spre~i ve}e me|usobne sukobe, {to i uspeva.
Prva i jedina, prava borba protiv okupatora bila je 11. septembra 1943. godine, kada dva korpusa JvuO ulaze u Prijepoqe i osloba|aju ovu op{tinu od Nemaca.
Me|utim, dogovorom velikih sila i dekretom od 1. decembra 1943. godine koji potpisuje ^er~il, podr`ava se Broz i Jugoslavije se prepu{ta Staqinu i komunisti~koj sekti. Od tog momenta, pa do dana{wih dana, po~iwu nevi|eni zlo~ini i zverstva crvenih zlikovaca. Jedan od takvih zlo~ina je i ubijawe petorice ro|ene bra}e Rakowaca iz Grobnica kod Brodareva.
O razmerama wihovih zlo~ina govore i podaci iz wihovih izvora. Od oko 1700 QUDI KOJI SU POGINULI ZA VREME I POSLE GRA\ANSKOG RATA, NEMCI SU UBILI 354, MUSLIMANSKA MILICIJA 169, ITALIJANI 130 I JUGOSLOVENSKA VOJSKA U OTAXBINI 183, postavqa se pitawe {ta je sa ostalih 900 gra|ana. E, tu je problem, wih su pobili komunisti. Me|u tih 900 ima i Srba i Muslimana, a ima ~ak i partizana.
Zato ne treba da dozvolimo da jedna grupica preostalih boraca (ve}ina wih je tada imala po 7 - 10 godina) da nas zavadi. Mi i jedni i drugi u Boga verujemo i strah nas je od Boga da ne pogre{imo. [to se ti~e komunista, ta sekta niti ima obraza, niti ima straha od Boga, zato }emo ih kona~no nau~iti, da bar zakone po{tiju. S tim u vezi Op{tinski odbor Nove Srbije Prijepoqe podne}e krivi~nu prijavu sudu u Prijepoqu protiv lica koja poku{avaju da zavade Srbe i Muslimane na ovim prostorima, isto tako {to {ire mr`wu me|u nama, kao i za prikrivawe zlo~ina koje su po~inili za vreme wihovog trajawa.

Op{tinski odbor Nove Srbije Prijepoqe


reagovawe
"reket" za MOSI

U posledwih nekoliko brojeva lista "Polimqe" informi{ete ~itaoce o aktivnostima na organizovawu Me|urepubli~kih omladinskih sportskih igara u Prijepoqu, po~etkom jula ove godine. Inspirisan tim tekstovima a i li~no "prozvan" od strane Organizacionog odbora, molim Vas da na stranicama cewenog Lista objavite moje skromno mi{qewe o tome.
Vidim, iz nekoliko dopisa koje uporno {aqu na moju adresu, da je posao organizacije (sada) Me|uop{tinskih omladinskih sportskih igara poveren gotovo nepromewenom "timu" politi~kih i sportskih radnika koji su, da li je potrebno i podse}ati ~itaoce "Polimqa", direktno doprineli strmoglavu prijepoqskog sporta u posledwoj deceniji. Pri tom je posebno drasti~no nazadovao fudbal o ~emu sam, kao generalni sponzor FK "Polimqa" izme|u 1992 - 1997. godine, kompetentan da govorim.
Ta garnitura sportsko-politi~kih radnika, posebno ovih drugih, jer su sportski radnici obi~no samo izvr{ioci naloga politi~ara, doprineli su da se prema tada{wem FK "Polimqe Vo}ar Lutka"- uzornom drugoliga{u, ne poka`e ni minimum razumevawa, nego su, prakti~no, u~inili sve da i mene oteraju iz Kluba kao generalnog sponzoara, bez obzira {to je ~etiri i po godine Klub egzistirao iskqu~ivo zahvaquju}i sredstvima koja sam izdvajao. Epilog je poznat: mene je ta garnitura udaqila iz Kluba a Klub je, od stabilnog drugoliga{a dospeo do - Moravi~ke zone!!! Politi~ari i izvr{ioci wihovih naloga i daqe su na starim funkcijama i oni bi, eto, tu|im parama (ponovo) da pokupe jo{ neki poen i da organizuju, posle vi{egodi{weg prekida, MOSI. Primewuje se klasika: "reketiraju" se dru{tvena, javna i privatna preduze}a, sve u, ko bajagi, interesu grada, a u stvari radi se o li~noj (politi~koj) promociji!
Kako druga~ije nego kao vid savremenog reketirawa protuma~iti dopise Organizacionog odbora MOSI (bez broja i datuma) sa potpisom Stevana Puri}a, predsednika Organizacionog odbora MOSI, u kome se od DOO "Vo}ar Lutka" ~iji sam vlasnik i direktor tra`i (imperativno zahteva) gotov novac re~ima..."u odnosu na te{ko}e i snagu Va{eg kolektiva cenimo da bi trebali izdvojiti za ovu namenu najmawe 50.000 dinara...".
Eto, nekada{wi apeli su zameweni "savremenijim" metodama: imperativi, nare|ewa, procene... koliko bi ko trebalo para da izdvoji da bi se poeni slili na konto onih koji bi za ne~iwewe i pogre{no ~iwewe u sportu u posledwih deset godina trebali da odgovaraju a ne da tu|im parama organizuju MOSI. Svakako, dopisi iste sadr`ine su upu}eni i drugim preduze}ima i pravnim subjektima. Neki }e mirno prihvatiti "procenu" i izdvojiti tra`enu (ili ve}u) sumu novca. Ja ne}u. Ne zato to ne `elim da pomognem sport: uostalom, {ta sam drugo radio u pomenutom periodu kao generalni sponzor FK "Polimqe", nego zato {to u tome vidim i ovoga puta prqavu igru koja se svodi: da se gotovim novcem finansira ne~ije "osloba|awe dr`avnih da`bina" a sve zajedno da se podr`i hvatawe za slam~icu spasa grupe politi~kih gubitnika okupqenih u sportsko-politi~koj ekipi organizatora Igara.
Preduze}e "Vo}ar Lutka", dakle, nema para da finansira ne~ije li~ne politi~ke promocije. Posebno ne onih koji su ~iwewem u praksi posledwih deset godina zaslu`ili ne{to sasvim drugo u odnosu na reafirmaciju sportskih igara omladine na ovim prostorima biv{e Jugoslavije. "Poveravawe" (od koga) organizovawa Igara ekipi koja bi da "zaba{uri" krvavu deceniju rata na Balkanu u, kako se u {tampi najavquje prili~no okrwenom sastavu, zna~i da nismo nau~ili osnovnu poruku promena u Srbiji: neka novi qudi, spremni da pra{taju i grade nove odnose uzmu te i sli~ne poslove u svoje ruke, a ne oni kojima je mesto pre u zatvoru nego na ~elu raznih Odbora... Zato me i ~udi {ta }e u wihovom dru{tvu pojedini ~asni privrednici i sportski radnici. Nije vaqda da su opet "naseli" na la`na obe}awa? Svojim pristankom na takve poslove samo poma`u jedno propalo dru{tvo da se jo{ koji dan odr`i na vlasti!

Zahvaqujem se na prostoru i pa`wi
Bahrija Beganovi}, direktor DOO "Vo}ar Lutka"


film u prijepoqu
"Pritajeni tigar, skriveni zmaj"

Nije pro{lo ni mesec dana od dodele "Oskara", a prijepoqska filmska publika imala je priliku da vidi jedan od najboqih filmova u pro{logodi{woj svetskoj produkciji. Rediteq Ang Li napravio je film "Pritajeni tigar, skriveni zmaj" koji je osvojio presti`ne svetske nagrade. Dobitnik je ~etiri "Oskara", a bio je nominovan ~ak u 10 kategorija {to je najvi{e u istoriji dodele ove nagrade, kada je re~ o filmu van engleskog govornog podu~ja. Tako|e je dobio i 9 "Zlatnih kowa", {to je kineski ekvivalent za "Oskara", a nagra|en je i sa 2 "Zlatna globusa". Pripala mu je i nagrada za najboqi film i re`iju u konkurenciji "Indipendent spirit" (nezavisni "Oskar").
Prijepoqska publika je bila malobrojna (na `alost), a preporuka filma da se `anrovski radi o "akciji" dovela je u bioskop mahom decu.
"Pritajeni tigar, skriveni zmaj" je, u stvari, maestralno delo ili kako je neko napisao "milenijumska sinteza najboqih filmova, pri~a i opera hongkon{ke tradicije". Ang Li je o`iveo drevne pri~e o hrabrim ratnicima, koji se bore protiv svakog zla i koji su bili obu~avani u kineskim manastirima. Takve pri~e, pune tajanstva, zauzimaju centralno mesto u Pekin{koj operi u 19. veku. Tu se beskrajno koristi scenski pokret i borba.
Ve} 1920. godine, u eri nemog filma, nastaju prva filmska ostvarewa, zasnovana na operama i romanima koji su bili tradicionalno popularni u Kini. Posle 1949. godine, dr`ava "propisuje" filmsku politiku i pri~e o drevnim herojima s ma~em bivaju zabrawene ali se sele u slobodni Hongkong. Tu }e, naravno, biti snimqeno na stotine filmova sli~nog sadr`aja, koji }e borila~ke ve{tine Dalekog Istoka u~initi popularnim u svetu. Svetsku slavu ste}i }e osamdesetih glumac i majstor borila~kih ve{tina Brus Li ili Mali Zmaj, koji je postao istinska legenda.
No, Ang Li je napravio ne{to posebno. Tradicionalnu pri~u (neko bi rekao da podse}a pomalo i na pri~e o Xems Bondu), obogatio je veli~anstvenom scenografijom i muzikom, tako da qubav, strast i osveta i ~udno postavqeno pitawe emancipacije `ene, ostvaqaju fascinantan utisak. Koreograf scena borbi, koje postaju nadrealne, je Vu Ping, majstor borila~kih ve{tina i izvrstan poznavalac Pekin{ke opere i filmskih trikova, koji ~ini da raste adrenalin, {to je uostalom u~inio i u holivudskom spektaklu "Matriks".
Na `alost, bioskopska publika i poznavaoci filma napustili su odavno prijepoqski bioskop. [teta. A mo`da se ne{to (samo malo) mo`e nadoknaditi i na ku}nom videu.

I.H.


50 godina fabrike

Kad se smesti u kontekst uvek goru}ih i nestabilnih dru{tvenih, odnosno politi~kih i ekonomskih prilika na jugoslovenskom prostoru, 50 godina kontinuiteta i upornosti jedne Fabrike ve} je za respekt.
Da bi se procenio wen su{tinski zna~aj, potrebno je poznavati prilike u jednoj sredini koja je po svojoj istoriji, naj~e{}e, nazivana vilajet. Na `alost, to nije pe`orativni naziv, ve} odraz ekonomskog i svakog drugog siroma{tva, pa i kaskawa za dostignu}ima u nekim drugim sredinama koje su imale vi{e "istorijske" sre}e.
Govoriti o Tekstilnom kombinatu "Qubi{a Miodragovi}" zna~i ispri~ati jednu pri~u o nastanku i razvoju, ne samo ove Fabrike, ve} celog prijepoqskog kraja u toku tih 50 godina.
Fabrika je za ovaj kraj zna~ila sveop{tu emancipaciju, a ona je najboqe merqiva kroz poznavawe ~iwenica da ovaj kraj do pre 50 godina nije imao ni jedan privredni objekat, ni jednog industrijskog radnika, a slika fabrike za wega je bila maglovita.
Otvoriti ovde fabriku, pa jo{ tekstilnu, koja tra`i zapo{qavawe i `ena - bilo je ravno industrijskoj revoluciji. Zato }e prve hrabre devojke dobiti podugqivu etiketu "fabriku{e". Sa istim otporom kojim je "kasaba" prihvatala svaku promenu, `ive}i svojim patrijarhalnim i ustaqenim `ivotom, sa strogo propisanim "nepisanim" navikama i odnosima, pokazan je i otpor i ono palana~ko gun|awe kad su mladi qudi toga posleratnog poletnog vremena, krenuli da se izbore za sebe, svoj radni~ki hleb i Fabriku.
Mnogi }e re}i da je bilo te{ko. U~ilo se uz ma{ine, spavalo na nogama, mrznulo se i stezali su se zubi od umora i pe{a~ewa po mraku, blatu, snegu, ki{i ali se i{lo napred jer se verovalo da se zaista kora~a tempom za koji se vredi `rtvovati i pravcem koji izvesno vodi napred.
Tekstilni kombinat je pro{ao sve jugoslovenske pri~e o uzletima, ambicijama, entuzijazmu, isku{ewima, zabludama i proma{ajima. Svoju sudbinu "tekstilca" on je izneo mo`da i zavidno uspravno, kroz sve uspele i neuspele reforme, kroz privredne utopije, kroz politi~ki voluntarizam, lokalnu samodovoqnost, devalvacije, inflacije i ratove. Pa, ipak, on je bio ta fabrika koja je, barem u jednom produ`enom trenutku, stvorila radnika koji je verovao u svoj rad. Upredalo se srce grada i ovaj kraj u ritmu tka~kih razboja, kad je bilo najte`e.
Te{ko je objasniti {ta je Fabrika zna~ila i {ta jo{ zna~i, bez obzira na sve ono {to je tekstilcima doneo kraj veka na ovim prostorima. 50 godina Fabrike je su{tinska pri~a o pola veka u koji su stale nemerqive godine jedne sredine koja je nau~ila da sporo meri vreme, sitnim merama. Fabrika je donela pojam - krupne mere.
Mo`da obja{wewe treba tra`iti u tome {to i danas, posle 50 godina, kad qudi ovog kraja pri~aju, za wih je i daqe sinonim Kombinat jer sve staje u re~ - Fabrika. I posle 50 godina dovoqno je re}i Fabrika, pa da svi znaju da se misli samo na Tekstilni kombinat Qubi{a Miodragovi}".

Indira Haxagi}


moj svet: Nikola Kosovac
Ja sam @iveo za tekstilnu struku

Moj sagovornik je legendarni direktor Tekstilnog kombinata. Sreli smo se u Beogradu i razgovarali punih {est sati. Bila sam iskreno fasicinirana pam}ewem mog sagovornika, otmeno{}u wegove osobe, wegovim {armom, wegovim pogledima na sve {to se dogodilo u privredi i dru{tvu, a posebno wegovom voqom. Se}a se svih svojih saradnika, svojih najboqih radnika, Prijepoqaca, iako je iz grada oti{ao pre vi{e od tri decenije. I ovo je prvi put da govori o tom vremenu...
Setiti se Prijepoqa, zna~i setiti se svoga `ivota. Da po~nem od Like, gde sam ro|en 1919. godine i gde smo umesto hleba naj~e{}e jeli krompir? Ne, pri~a mo`e da po~ne sa Dobrotvornim dru{tvom koje je {kolovalo siroma{nu decu u to vreme, pa sam i ja upu}en 1931. godine da izu~avam zanat u Osijeku. Prvo me primio majstor za izradu ~etki, pa sam po~eo da izu~avam ~etkarski zanat. Nije mi se to dopalo. Sre}om, na|eno mi je ubrzo mesto u Lanenoj tekstilnoj industriji. Tako sam zavr{io tekstilni zanat 1935. godine. Uporedo sam i{ao i u {kolu, bio sam dobar |ak, pa me profesor uputio i godinu dana na Trgova~ku akademiju.
Dobio sam diplomu kvalifikovanog radnika tekstilne struke op{teg smera trgova~ko-predioni~arskog i pletarskog. Radio sam u Lanenoj industriji u Osijeku. Jednog dana su reducirali broj radnika zbog krize i jedan me Ratko nagovori da idemo u - frenc - u drugo mesto, da tra`imo posao. Tako stignemo u tka~nicu u Ba~koj Palanci.
1939. godine stigao sam u Zemun. Bila je te{ka ekonomska kriza, recesija. Zaposlim se kod nekog Jevreja, u tka~nicu. Imala je 30 radnika. Potom pre|em u malu fabriku u To{inom Bunaru. To su dr`ali ortaci Bradi}, Popovi}, Antonovi} i Mihailovi}. Pred rat, krene mobilizacija i gazde mi, onako mladom, daju da budem {ef. To me upla{i jer su tu radili radnici po vi{e decenija, pa ~ak i rodbina. Ali gazde su videle neku moju energiju i sposobnost. Voleo sam ma{instvo, pa sam se bavio i pode{avawem ma{ina. Rat me zatekao u tvornici rosara, plastike, krimera i pli{a. Oni nisu hteli da rade za Nemce, pa su zatvorili fabriku. Ali, meni su dali kqu~ i mali stan u blizini da nadgledam fabriku. Nau~io sam tada da vozim i auto, {to je bila prava retkost.
Voleo sam muziku i pesmu, pa sam pre rata poha|ao KUD "Abra{evi}". Imao sam dobar tenor i bio sam aktivan ~lan. Tu sam i saznao o socijalizmu, komunizmu. U ratu sam bio ilegalac u Beogradu. Nisu mi dali da idem u {umu jer sam bio tekstilac i poznavao sam mnogo tekstilnih radnika, a Zemun je bio veoma razvijen centar tekstilne industrije.
Posle oslobo|ewa, pozvan sam kao stru~an, da radim poslove komesara fabrike. Odbio sam. Bilo mi je neugodno jer sam znao sve predratne vlasnike, a oni su me voleli. Biti komesar zna~ilo je ne{to kao Udba{ u preduze}u, a ja sam hteo da organizujem proizvodwu! Tako }e i biti. Prvo sam organizovao proizvodwu u "Plarusu", pa u Miti}u". Tako su se spajala preduze}a. Bio sam stru~ni, tehni~ki direktor. Imao sam puno uspeha. Spojili smo tri preduze}a i nastao je "Stevan Duki}". I Vunarski kombinat. Komesari su postali - direktori. Ja nisam voleo sastanke, ni politiku. Samo rad, rad i rad.
1949. godine Ministarstvo industrije Srbije osnuje {kolu za osposobqavawe stru~nog kadra (direktora, kwigovo|a, planera...). Bio je to privredni kadar Republike. Mene odredila Partija i morao sam i}i u tu {kolu. Zavr{io sam je 1950. godine.
Jednog dana mi narede da do|em jer se, vele, tekstilne fabrike dislociraju i mene odredelili da idem u Sanxak. Nisam znao ni gde je. Na|em na karti Prijepoqe. Ho}e da mi daju ko`ni mantil, onaj udba{ki. Nisam hteo jer sam kao tekstilac polagao na odela. Imao sam "grombi" kaput, 5-6 odela i "ibesciger".
Stigao sam u Prijepoqe jednim "borgvardom" koji je vozio Juso [ehovi}. Jo{ se se}am odmora u Rankinoj kafani u Bistrici.
Spavao sam u hotelu "Polimqe". Konobar je bio sjajan. Zvao se Adem Kratovi}.
Oti{ao sam tamo gde }e biti fabrika. A trebalo je da stigne, u stvari, fabrika iz Nema~ke, na ra~un ratne {tete. Ne{to je tu zapelo, pa je odlu~eno da se na Kolovrat prebaci "Koru{ka" iz Zemuna. Se}am se kako je sve to izgledalo. Tu je bio deo zgrade namewen Preduze}u za eksploataciju {ume. I sada je to sredi{wi deo fabrike. Prijepoqe je imalo samo gra|evinske radnike. Bile su me|u wima i `ene. Se}am se Ai{e Hukeqi} i [erife [endeq. Ta mi se [erifa pela na dimwak visok 52 metra. Heroj `ena. Posle su pre{le da rade u fabriku.
[ta je mene najvi{e zadr`alo u Prijepoqu? Poslu{nost qudi, dobro}udnost. To je bilo neverovatno. Nisu mnogo znali ali su rado u~ili i bili po{teni do kraja!!!
Se}am se kako smo struju dobijali iz agregata. Tada je Sklenar imao centralu za grad. Taj Josif je bio odli~an majstor i stru~an ~ovek. Bio je kasnije i glavni ma{inista u fabrici.
Od ma{ina, najpre su do{li razboji. Poznata je ta pri~a da su neki bili stari i ceo vek i izba~eni iz upotrebe ali smo ih mi osposobili za rad.
Prijepoqe je imao dobrih {najdera i abaxija. Sve smo ih zaposlili. Sa "Koru{kom" su do{li i neki weni radnici iz Zemuna ali nisu imali gde da stanuju. Pravili smo prve dve stambene zgrade tamo preko vise}eg mosta ali nam uzela posle op{tinska vlast za svoje potrebe i neke druge kadrove.
[ta smo mi imali? Od sirovina smo imali samo golu radnu snagu i pqevaqski ugaq! I dobru voqu!!!
Mnogo se radilo. Mnogo se odricalo. Od plate, od ~ega drugog?! Insistirao sam: ako ho}emo da opstanemo, da idemo u korak sa vremenom, mi moramo da imamo sopstvenu predionicu! Uh, to je bilo nezamislivo! Kada sam to rekao u Beogradu, to je izgledalo kao iluzija. Ipak sam uspeo da ih ubedim.
O, bilo je otpora u gradu prema fabrici i radnicima. Neki, koji su stigli, bili su i pomalo"izvikani", pa devojke nisu htele u fabriku. A posle nismo mogli da ih se otarasimo.
Ja sam imao lozinku: ako ho}e{ da ti radnici dobro rade, mora{ ti da radi{. Ako ho}e{ da ne kasne - nemoj ti da kasni{. Ako ho}e{ da te po{tuju - mora{ ti da ih po{tuje{. Ako ho}e{ da te vole - mora{ ti radnike da voli{!
Bio sam osetqiv na ka{wewe. Kosta Joksovi} je vodio "kadrovsku" i ka`e da qudi kasne. Nemaju, veli, satove. Onda ja naredim da se napravi spisak svih koji ho}e da im se nabavi budilnik, naru~imo satove od INSE iz Zemuna, pa da vidmo {ta }e sad biti razlog! Ka`em im - Kad mene vidite da kasnim i vi zakasnite! Ja sam, zaista, imao razumevawe za radanike ali i za grad. Uzimao sam kamion pod utovarom da vozim hitne slu~ajeve u bolnicu jer nije bilo ambulantnih kola. Pomagao sam u izgradwi ku}a. Sve za radnike! I, zaista, da sam mojim radnicima rekao: "U vodu - u vodu! U vatru - u vatru!! U kre~ - u kre~!!!
Se}am se dobrih majstora kakav je bio neki Geza, pa Albin Kri`nik ili Johan Nadler, folksdoj~er. Vanredno be{e stru~an, a i `ena mu Milica odli~na radnica. Lo`a~i su uvek bili va`ni za fabriku. Drago Krpovi}, Tafir \ur|evi}, Hasan Zuli}, Arif Kuhiwa i najboqi - [aban Danovi}. Za struju je jako bio stru~an Prijepoqac Mika Cvijovi}. On je obu~io mnoge elektri~are. August Meri{l je bio dobar majstor, a Laci (Ladislav Baumgartner) je bio sjajan. On je bio pravi poliglota.
Moja vizija fabrike je bila da se razvija do te mere da zadovoqi sve potrebe JNA i civilne potrebe i da se osposobi za izvoz. @eleo sam da se radi tehni~ka tkanina za gumarsku industriju ali je to ostalo neostvareno. Mimoi{li smo se posle u fabrici. Govorilo se da sam previ{e ambiciozan, da previ{e zakidam radnicima. Mogu}e da sam malo preterivao. Vidim sada da je to i{lo na {tetu qudi ali ja nisam ni sebe {tedeo. Jer, kako bi smo stvarali fondove za u~e{}e na osnovu kojih su se dobijali krediti?! Znao sam da se mora i}i na sinteti~ke tkanine i da je to budu}nost. Nisam to ostvario. Moji naslednici nisu tome pridavali va`nosti i to je uzela da radi Suva Reka.
Ulagali smo u predionicu i kad je ponestalo para, usudio sam se da napravim ~ak i jedan prekr{aj sa porezima, kako bi nam ostalo vi{e para i zbog toga umalo da zavr{im u zatvoru nekoliko godina. Ali predionica je morala da se zavr{i jer je to bio sre}an trenutak za fabriku, jer se na predivu najvi{e zara|ivalo.
Nudili su mi da budem predsednik op{tine. Odbio sam. Ja sama tekstilac i `eleo sama da razvijam fabriku. Odbio sam da budem i poslanik {to se prvi put desilo, pa sam morao da potpi{em izjavu. Moj interes je bila fabrika i wen rad.
Oti{am sam 1966. godine iz Prijepoqa jer su po~eli nesporazumi, a politika se ume{ala u moj privatni `ivot. To nisam mogao da dozvolim, niti da prihvatim ucene. Nikad nisam dozvolio ni da mi se politika me{a u fabriku. Bio sam ~ovek nevelike konstrukcije, ali stra{ne voqe i snage. Ni{ta me nije pokolebalo kad su u pitawu bili rad, uspeh i zalagawe. To me je izvodilo na povr{inu gde god sam radio. Nisam hteo da budem skutono{a. Nikada i nikome. Nisu me ispratili iz Prijepoqa na najboqi na~in. Ja nisam hteo ni{ta da tra`im, ~ak ni otpremninu jer sam bio previ{e ponosan. Oti{ao sam svojom voqom. Posle su mi radnici poslali na poklon televizor!
Kad sam do{ao u Beograd, nisam imao posla! Odbio sam da budem direktor "Stevana Duki}a" jer sam sebi rekao - nikad vi{e direktor! Politi~ki kadar uvek ho}e da se me{a u poslove, a ja sam tvrdoglav i imam neke principe i to nisam mogao da dozvolim. Odbio sam da budem i direktor Pamu~nog kombinata u Titogradu jer je to bila politi~ka fabrika i ja joj nisam video budu}nost ali sam prihvato da budem savetnik. Iz Prijepoqa sam oti{ao sa platom od 130.000 dinara, a tu sam dobio 250.000 i kola na kori{}ewe. Bio sam posle komercijalni direktor u Kombinatu "Dunav" u ^elarevu i predstavnik karlova~kog "Konteksa" u Beogradu, do penzije.
Istina je da nije bilo sastanka tekstilaca na nivou Srbije ili onda{we Jugoslavije a da nisam bio pozvan. Bio sam evidentno cewen kao sposoban. Da, mo`ete re}i da sam bio jedan od vode}ih qudi u tekstilnoj industriji Jugoslavije i ja sam `iveo za tu struku i posao! I znam da su ~iwene strate{ke gre{ke u toj grani. Najkrupnija - {to su se uvozili zastareli kapaciteti. Bila je to posledica politi~kih procena ali i neznawa jer mi smo pre rata imali malo kadrova, mahom Jevreja i na{a se tekstilna industrija osposobqavala u hodu. Previ{e se sve usitwavalo, previ{e se forsirala prera|iva~ka industrija za koju trebaju uvozne sirovine. To su lon poslovi, crna~ki, za {aku pirin~a! Bilo je pamenije da smo razvijali agrar, puteve, turizam, umesto {to smo pokupli silnu snagu sa sela koja nije bila ni seqak ni proleter. ^inilo se da je najjeftinije zapo{qavati te qude u industriju. Velika gre{ka.
Budu}nost je samo u pra}ewu tehni~kih dostignu}a. Nikakva pro{irewa. Smawivati kapacitete u korist modernih ma{ina. Gre{ka je bilo veliko zapo{qavawe. Pa, ovaj broj tekstilnih preduze}a mo`e da podmiri potrebe 10 ovakvih Jugoslavija! Tu su jo{ zastareli pogoni, neznawe, korupcija. Sve to mnogo optere}uje.
Ja sam uvek bio dobronameran i to {to `elim sebi, `elim i sredini i narodu. Nisam naconalista i te{ko mi je {to se zlo doga|alo. Mislim da bi trebalo da bude vi{e ovakvih qudi. Radnih, dobronamernih i ni malo pakosnih i samo`ivih. Ali ne treba ni{ta veli~ati jer mi je nesimpati~an kult li~nosti.
Pozdrav radnicima Kombinata?@elim da su zdravi i da samo rade i dobro ~ine i da vaspitaju mlade da se `ivot i lepota sastoje ne samo u automobilima i novcu, nego i u zadovoqstvu rada i stvarawa.

Pribele`ila: Indira Haxagi}