Broj 1974


Dvodnevni skup `ena jugozapadne Srbije na Zlataru
Mo} i drugost


U organizaciji "@ena u crnom" iz Beograda a u saradwi sa partneskim grupama `ena iz Novog Pazara, Leskovca i Pan~eva pro{log vikenda je na Zlataru odr`ana radionica iz ciklusa pod naslovom "Mo} i drugost" posve}ena preispitivawu uloge koju posedovawe mo}i ima u gra|ewu odnosa prema mawinskim grupama u dru{tvu. Trideset `ena iz gradova jugozapadne Srbije - Prijepoqa,Priboja,Nove Varo{i, Sjenice, Tutina i Novog Pazara uzele su u~e{}e u razgovorima o razli~itostima, predrasudama i stereotipima, neprihvatawu, odnosno prihvatawu razli~itih i su`ivotu u razli~itostima.
Osvajawe mo}i, weno posedovawe i kori{}ewe ~esto je tesno povezano sa eliminacijom pojedinaca i dru{tvenih grupa koji se u tom procesu ozna~avaju kao druga~iji ili druga~ije, na osnovu pola, uzrasta, vere, etni~ke pripadnosti, bogatstva, seksualnog izbora.. i kojima se na razli~ite na~ine ne dozvoqava da u~estvuju u podeli dru{tvene i politi~ke mo}i, prirodnih bogatstava i kulturnih vrednosti.
Seminar "Mo} i drugost" bi}e odr`an u tri regije u Srbiji - Banatu, Ju`noj Srbiji i Jugozapadnoj Srbiji. Sastav stanovni{tva u sve tri regije je izrazito heterogen u etni~kom , konfesionalnom, jezi~kom i kulturnom smislu pa je sadr`aj radionica usmeren ka prepoznavawu svih ovih razli~itosti kao osnove za kreativni dijalog. Ciq seminara je stvarawe pretpostavki za su`ivot gra|ewem znawa o su`ivotu i upoznavawem sa mogu}im modelima komunikacije razli~itosti.
Aktivno u~e{}e na seminaru uzele su i ~lanice Foruma `ena iz Prijepoqa.

M.M.


saop{tewe za javnost oo sps
Najo{trije osu|ujemo hap{ewe milo{evi}a

Organizacija socijalisti~ke partije Prijepoqa najo{trije osu|uje hap{ewe i montirani istra`ni postupak protiv predsednika Socijalisti~ke partije Srbije Slobodana Milo{evi}a i konstatuje da je taj sramni ~in dosovska vlast uradila po nalou NATO-a, Amerike i neprijateqa na{e zemqe. Ucenu i ultimatum dat od strane Amerike DOS je izvr{io na izuzetno brutalan na~in, uz medijsku kampawu i scenario i uz prisustvo brojnih parapolicijskih i policijskih snaga ve}ih nego na jugu Srbije gde je potrebno braniti zemqu od albanskog terorizma.
Ovim postupkom NATO agresor jo{ jednom je poku{ao da ponizi i pokori srpski narod, s tim {to je ovoga puta umesto NATO oru`ja upotrebio dosovsku vlast, koja za ovu zemqu nije ni{ta mawe {tetna od uranijumskih bombi.
Hap{ewem vo|e op{tenarodnog otpora Slobodana Milo{evi}a, po nalogu onih koji su nas 78 dana i no}i ubijali raketama i razorili na{u zemqu, zarad la`nih obe}awa i {a~ice dolara, ima}e te{ke posledice za na{u zemqu i na{ narod, za wenu nezavisnost i nacionalno dostojanstvo.
NATO-v jedini ciq je da sebe oslobodi krivice za u~iwene zlo~ine i obaveze, da nadoknadi materijalnu {tetu za razarawa i ru{ewa u na{oj zemqi, kao i za sve {to se desilo na prostorima biv{e Jugoslavije okrivi Srbiju i Srpski narod.
Nova dosova vlast nije spremna i sposobna da re{ava ekonomska, socijalna i druga `ivotna pitawa gra|ana pa na ovaj na~in, organizovawem napada na rukovodstvo i Socijalisti~ku partiju Srbije `eli da skrene pa`wu javnosti od haosa koji je stvorila u zemqi od problema na jugu Srbije i Kosovu i Metohiji, kao i me|usobnih nesuglasica i razlaza.
Socijalisti Prijepoqa su uvereni da }e pravda i istina pobediti. Hap{ewem Slobodana Milo{evi}a ne mogu se osloboditi krivice NATO ubice koji }e morati kad-tad da snose odgovornost pred me|unarodnim licem pravde za u~iwene zlo~ine nad na{om zemqom i na{im narodom. Ha{ki tribunal je NATO tvorevina u ~ijim kazamatima su zatvoreni samo srpski rodoqubi i patriote.
Nova dosovska vlast }e pred narodom snositi odgovornost da sve {to ~ini ponizno ispuni zadatke dobijene od NATO-a da montira monstruozne izmi{qotine i politi~ke procese protiv SPS kao najja~e opozicione partije, kao i zato {to patriote na{e zemqe prodaje zlo~incima novog svetskog poretka.

Op{tinski odbor SPS


tako je govorio...

"Niko ne sme da vas bije" (april 1987.)

"Modernu Srbiju zami{qam sa 10.000 dolara po glavi stanovnika" (decembar 1988.)

"Ne mo`e se od {tampe o~ekivati da bude objektivnija od centralnih komiteta, skup{tina i vlada" (decembar 1988.)

"Sam za sebe u politi~kom smislu ne `elim ni{ta, a naro~ito ne da se u vezi sa mojom li~no{}u pravi novi kult, koji je nespojiv sa mojim shvatawem savremenog socijalisti~kog demokratskog dru{tva" (oktobar, 1989.)

"Ja li~no smatram da u sada{woj situaciji u Jugoslaviji, sa nacionalnim konfrontacijama koje je stvorio sistem, postojawe vi{e partija ne bi ni{ta sredilo, naprotiv, dovelo bi do novih konfrontacija i ja~alo bi elemente koji `ele da uni{te Jugoslaviju" (jul, 1989.)

"Politi~ki pluralizam je apsolutno neophodan i politi~ki `ivot u Srbiji i Jugoslaviji mora da bude slobodan" (januar 1990.)

"Nemam visoko mi{qewe ni o onima koji imaju svoje qude, ni o onima koji pristaju da budu ne~iji qudi" (decembar 1991.)

"Sankcije su izazov za na{u privredu" (1992.)

"Mi o~ekujemo da veoma brzo realizujemo krupne investicione projekte" (maj 1992.)
"Kona~no, mi ne mo`emo da se konfrontiramo sa ~itavim svetom" (jun 1992.)

"U na{oj zemqi `ivot se normalno odvija. Kako? Ispitujemo...(oktobar 1992.)

"Ekonomska blokada Jugoslavije ne}e dovesti do propasti, samo }e ubrzati prestruktuirawe i racionalizaciju u na{oj privredi" (decembar 1992.)

"Mi nemo`emo biti blokirani. Mo`da za hiqadu godina embargo mo`e da ima efekat. Ali, za nekoliko godina? To je ni{ta" (maj 1994.)

"Naravno da se te{ko `ivi. Sankcije su nam i uvedene da bi smo te{ko `iveli" (decembar 1996.)

"Ja sam jednostavno protiv rata. Tamo gde se ja pitam, gde moj glas odlu~uje, rata ne}e biti" (februar, 1997.)

"Dogovori koje smo postigli otklawaju opasnost vojne intervencije protiv na{e zemqe" (oktobar, 1998.)

"Nemam ni{ta posebno za ~im bih `alio i savest mi je mirna" (decembar, 1998.)

(Iz Dnevnog lista "Danas", 2. april 2001. godine)


april u prijepoqu
Konfuzija prirode

Po~etak aprila u Prijepoqu obele`avaju vremenske prilike, koje donosemalu prirodnu konfuziju. Tako je 9. aprila ki{u koja je padala, zamenio sneg u vi{im predelima, kako to ka`u meteorolozi. I to ne bi bilo neobi~no jer se bele`i da je sneg, {ezdesetih godina, znao da pada sve do 30 santimetara.
Ali, zbog neobi~no toplih martovskih dana (izostala Baba Marta), priroda se ba{ razba{karila pa je behar osvojio limsku dolinu, a prvih aprilskih dana pojavio se i jorgovan, cve}e koje je bilo karakteristi~no za gradske prijepoqske ba{te.
I, eto, tako, bele`imo u jednom danu ki{u, susne`icu, sneg, behar i jorgovan. Priroda nekada ume na svoj slikovit na~in da odslikava i zbivawa me|u qudima. Konfuzija je ve} dugo karakteristi~na za "hodawe me|u qudima".

I.H.


saop{tewe za javnost oo dss

Bezobrazluk "op{tinske uprave"

U Programu adio Polimqa 5. aprila 2001. godine objavweno je saop{tewe Op{tinske uprave SO Prijepoqe u kojem ovaj organ zloupotrebqava svoju poziciju i kr{i ovla{}ewa i prava koja mu po zakonu pripadaju.
Neuobi~ajeno je i praksi neprimereno da se jedan dr`avni organ, kao {to je Op{tinska uprava, na ovakav na~in javno ogla{ava, a pogotovu da to radi u ime SO-e jer za to ni zakonom niti bilo kojom odlukom nije ovla{}ena. Posebno je nedopustivo, protivzakonito i kirajwe bezobrazno da Op{tinska uprava daje bilo kakve javne politi~ke kvalifikacaije, kao {to to ovoga puta ~ini.
Za stavove politi~kih stranaka, me|u wima i OO DSS, Op{tinska uprava ka`e da govore "jezikom `ute {tampe", pripadnike okalnih opozicionih stranaka nazivaju se “navodnim demokratama", pisawe lokalnih medija ozna~eno je kao "kampawa la`i", dok se u za{titu, bez ikakve argumentacije, uzima aktuelna op{tinska vlast.
Treba li re}i da je ovo u praksi nezabele`en na~in javnog uplitawa Op{tinske uprave u politi~ki `ivot, uz neprimereno kvalifikovawe wegovih aktera, na {ta Op{tinska uprava nema zakonsko niti bilo akvo drug pravo.
Govoe}i o lokalnim sredstvima informisawa Op{tinska uprava saop{tava da "opredeqena sredstva za informisawe ne}e prenosit JIP Polimqu ukoliko se ne postigne poseban dogovor izme|u osniva~a i Polimqa, u protivnom sredstva }e se deliti drugim informativnim ku}ama"!
Kakav primer zloupotrebe ovla{}ewa! Zakonsko pravo da odlu~uje o ovim pitawima ima samo Skup{tina op{tine a ona nije ni raspravqala ni donela bilo kakvu odluku na ovu temu. U ~ije ime i sa kojim ciqem govori Op{tinska uprava, otkuda joj moralno kad ve} nema zakonsko pravo da bilo kome preti i neovla{}eno raspola`e buxetskim sredstvima?
Saop{tewe Op{tinske uprave nije potpisano. Pravo da potpisuje akta Op{tinske uprave ima samo sekretar SO-e, gospo|a Qubinka Zejak. OO DSS Prijepoqe pozaiva gspo|u Zejak da obavesti javnost da li je ona autor pomenutog "saop{tewa" ili je to neko u~inio u ime Op{tinske uprave. Ukoliko je re~ o zloupotrebi imena i pe~ata Op{tinske uprave, treba saop{titi ko je to u~inio i kako }e biti sankcionisan. Ako, pak, gospo|a Qubinka Zejak stoji iza svega, tra`imo da se javno, putem sredstava informisawa, izvini za ovaj ~in, prekora~ewe ovla{}ewa i neprimerene politi~ke kvalifikacije.
U protivnom, OO DSS }e protiv gospo|e Zejak preduzeti mere krivi~nog gowewa zbog zloupotrebe slu`benog polo`aja.

OO DSS Prijepoqe