Broj 1973


Sedamnaest decenija {kole u Prijepoqu
JUBILEJ NAD JUBILEJIMA

Zavr{na sve~anost obele`avawa 170-godi{wice obrazovawa u op{tini Prijepoqe bi}e odr`ana 6.aprila na Dan {kole, najve}e po broju u~enika i najstarije po godinama postojawa, Osnovne {kole "Vladimir Peri} Valter".
Sve~ana sednica sa prigodnim kulturno umetni~kim programom bi}e odr`ana u velikoj sali Doma revolucije. O uspesima u~enika i wihovih nastavnika govori}e u~enici {kole a najzaslu`niji }e se na}i u monografiji {kole "Svetionik sa Mile{evke i Lima" autora Radosava Matovi}a i Arifa Rov~anina, dugogodi{wih radnika {kole.
O aktivnostima Organizacionog odbora za obele`avawe jubileja na sve~aanosti }e govoriti predsednik Odbora Stevan Puri}, predsednik SO a o realizaciji programskih zadartaka Mile Puzovi}, direktor {kole. U holu {kole bi}e otvorena izlo`ba nagrada i priznawa {kole a zajedno, u~enici i prosvetni radnici, }e se pobrinuti da {kola svoj jubilej do~eka u novom sve~anom ruhu.

Osnovna {kola "Vladimir Peri} Valter" M.M.


"MO@E[ KAKO HO]E[..."
("Ko gasi Polimqe???", "Polimqe", broj 1972)

Op{tinski odbor Socijaldemokratske unije `eli da izrazi bezrezervnu podr{ku zaposlenima u JIP "Polimqe", a odgovornim strukturama ove op{tine da sugeri{e da duboko promisle pre nego {to donesu bilo kakvu odluku, jer se ovako va`ne stvari ne rade preko kolena, a pogotovo ne bezobzirno i bahato.
Razmislite, gospodo, da li vi zaista `elite da na sebe preuzmete ogromno breme odgovornosti ga{ewa Lista koji traje 70 godina i Radija koji se slu{a 27 godina, a tom ~iwenicom se ne mogu podi~iti ni mnogo ve}e sredine. Ukoliko to uradite morate se suo~iti sa neumitnom ~iwenicom da }e va{a imena ostati zapisana na stranicama ovih novina i da }e se ~itati dok god postoji i jedan primerak.
^iwenica je da je "Polimqe" imalo svoje uspone i padove, ali je, tako|e, i ~iwenica da se "Polimqe" u posledwe vreme uzdiglo do demokratije, na zadovoqstvo svojih ~italaca i slu{alaca svih socijalnih slojeva, nacionalnih pripadnosti, partijskih boja...Na zadovoqstvo svih, osim nekoliko partijskih aparat~ika koji ne vide "{umu od drveta".
Nedopustivo je da se prijepoqska oligarhija pona{a ovako bahato samo zato {to ima skup{tinsku ve}inu. Nedopustivo je zato {to je to "ve}ina". Tu wihovu "ve}inu" izglasala je mawina. Koalicija SPS-JUL ima 40 odbornika(dvojica podneli ostavke), {to ~ini 65 odsto od ukupnog broja odbornika, a za wih je glasalo 27 odsto od ukupnog broja bira~a. Kako druga~ije okvalifikovati pona{awe onih koji vladaju sa mawe od 1/3 osvojenih glasova, nego kao bahato?
SDU }e se svim institucionalnim sredstvima, a u saradwi sa svim demokratskim snagama, boriti da sa~uva "Polimqe" jer nam je sada kao nikada potrebna wegova pomo} na putu ka boqem, ka istini koja je do sada toliko skrivana, na putu ka demokratiji i socijalnoj pravdi.
Uz punu podr{ku radnicima JIP "Polimqa" poruka: Samo nastavite! Jer ka`e narodna izreka: "Istina je najja~a na svetu".
Podse}amo i vas, gospodo sa "ve}inom": "Mo`e{ kako ho}e{, ali ne mo`e{ do kad ho}e{".

Op{tinski odbor Socijaldemokratske unije Prijepoqe


@urka pod maskama
"...Lak{e se @ivi..."

Na ideju je do{ao dr Sejo Sadikovi}. [to se, uostalom, ne bi ne{to druga~ije dogodilo?! Tako je, sve uz vrlo atraktivne pozivnice, napravqena `urka pod maskama ili maskenbal u kafeu "Amadeus", nekako pred prole}e. Uz sjajno raspolo`ewe, bilo je zadovoqstvo biti u dru{tvu vrlo orginalnih qudi koji su se potrudili da "ne budu prepoznati", {to je i ciq svakog maskenbala- biti neko drugi. Ne samo zato {to se "pod tu|om maskom lak{e `ivi" jer smo navikli da nam `ivot (mawe ili vi{e) bude maskenbal i van na{e `eqe. Hajde, dakle, da ipak mi biramo maske za sebe. To je zadovoqstvo `ivqewa. I slobode. A i zabave.

I.H.


kampawa za "polimqe"
Ko gasi "Polimqe"???


Obra}amo se sugra|anima: Vi ste ti koji izdvajate svoj novac za op{tinski buxet koji nije li~na pr}ija pojedinaca iz politi~kog lobija ovog grada. Zaustavite samovoqu! Spre~ite ga{ewe "Polimqa". Pa, ovo su Va{e novine koje traju 70 godina!
Zaustavimo zajedno nasiqe nad "Polimqem" jer je ovo nasiqe nad slobodom mi{qewa, ,izra`avawa i nad pavom da ~ovek radi svoj posao po savesti, profesionalno, odgovorno i principijeln. Recite NE m}nicima koji odlu~uju umesto vas!

Redakcija "Polimqa"